អំពីយើង > ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រង់

ស៊ូ ហារី

នាយក​ប្រតិបត្តិ harrysheu@khmercapital.com.kh

វ៉ាង វៃកៃ

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ weikai@khmercapital.com.kh