វិជ្ជាជីវៈ > កម្មសិក្សា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយ និងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនដែលមានដូចជា ផ្តល់ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម ឥណទានគេហដ្ឋាន និងខុនដូ ឥណទានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ឥណទានអាជីវកម្ម និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត ដោយអត្រាការប្រាក់មានភាពប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ខ្មែរ ឃែភីថល កំពុងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចខាងក្រោម៖
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28-February-2019