វិជ្ជាជីវៈ > ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក។ បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីរួមចំណែកដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកែលំអស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងជាអ្នកវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្តានុពលទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីខ្នាតតូចនិងមធ្យម កម្ចីខុនដូ កម្ចីទិញផ្ទះ និង ប្រាក់កម្ចីសំរាប់សំភារះប្រើប្រាស់ ដែលមានអត្រាប្រកួតប្រជែង។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគម្រោងដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មរបស់យើង និង កសាងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង ដូច្នេះយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និង អញ្ជើញ អ្នកមានទេពកោសល្យ និង បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់យើងដូចមានក្នុងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងក្រោម ៖
Assist Compliance Manager to develop and enforces effective compliance framework to make sure Khmer Capital Microfinance Institution Plc.’s operations are compliant with laws and regulations especially with National Bank of Cambodia (NBC).
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28-February-2019

IT Supervisor is responsible to assist IT Manager and advise, manage, monitor and supervise Senior IT Officer and IT Officer in Khmer Capital Microfinance Institution Plc.to be smoothly by using IT critical technical to resolve issues in a timely manner.
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-March-2019

Is respond to promote Khmer Capital’s products or service and reputation into the public and especially target operation areas in order meet the target plan and appeal high company branding. And s/he also have to gather and analyzes all applicants information inquiry for propose to management or committee for approval.
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28-February-2019

Is respond to collect/gather all related source credit application and analyzes all useful information for propose to management or committee for approval.
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28-February-2019