វិជ្ជាជីវៈ > ដំណឹង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក។ បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីរួមចំណែកដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកែលំអស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងជាអ្នកវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីសក្តានុពលទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីខ្នាតតូចនិងមធ្យម កម្ចីខុនដូ កម្ចីទិញផ្ទះ និង ប្រាក់កម្ចីសំរាប់សំភារះប្រើប្រាស់ ដែលមានអត្រាប្រកួតប្រជែង។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានគម្រោងដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មរបស់យើង និង កសាងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុង ដូច្នេះយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និង អញ្ជើញ អ្នកមានទេពកោសល្យ និង បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដើម្បីចូលរួមក្នុងក្រុមរបស់យើងដូចមានក្នុងដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងក្រោម ៖
Internal Audit, Manager/Deputy
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-April-2019

Compliance, Manager/Deputy
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-April-2019

HR and Admin Officer
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-April-2019

Administration Officer
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-April-2019

Support Finance Manager in all aspects of accounting functions with clear delivery of reports to meet deadline and ensure compliance with company’s policies and procedure as well as timely compliance with regulatory and statutory requirement.
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 29-April-2019