វិជ្ជាជីវៈ > អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

ខ្មែរ ឃែភីថល ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដល់និស្សិតដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សា និងនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗ ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។ការងារស្ម័គ្រចិត្តនេះជាឱកាសល្អ សម្រាប់និស្សិត ដែលកំពុងស្វែងរកការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែងដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញរបស់ពួកគេ អភិវឌ្ឍជំនាញនានាក្នុងការទទួលបានការងារដែលមានវិជ្ជាជីវៈ និងទទួលបានឱកាសដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន និងពេលអនាគត។
កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ: 28-February-2019