ពត៍មាន > ពត៍មាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ខ្មែរឃែភីថល មក នឹងផ្តល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅលក្ខណៈពិសេសក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីុ។

Small and medium enterprises struggling to raise capital should consider private equity, said a senior official at the Cambodia Securities Exchange (CSX).
Publish date 23/Jul/2018