ផលិតផល និង​សេវា > កម្ចីអាជីវកម្ម

កម្ចីអាជីវកម្ម គឺ ជ្តល់សម្រាប់បុគ្គលដែលមានបំណង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មី ឬក៏ ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្រាប់។ វាគឺ ជាវិធីដ៏ល្អសម្រាប់អោយ សហគ្រិនខ្នាតតូច និង មធ្យម ដើម្បីទទួលបានដើមទុនដែលពួកគាត់ត្រូវការ។


អត្ថប្រយោជន៍

  ◾ ងាយស្រួលសាកសួរព័ត៌មាន និងការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  ◾ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

  ◾ រយៈពេលកម្ចីបានយូរ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  ◾ អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

  ◾ មានមុខរបរស្របច្បាប់មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

  ◾ មានលទ្ធភាពសងប្រាក់ប្រចាំខែ ៥០% នៃចំណូលសុទ្ធ

គណនាប្រាក់កម្ចី

0 % ក្នុងមួយឆ្នាំ
0 ខែ
សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់រវាង 1000$ ទៅ 300000$.
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចូល, ការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចជា $0

រយៈពេល & លក្ខខ័ណ្ឌ

លរ

ការពិពណ៏នា

ទំហំកម្ចី

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី

ចាប់ពី ២០.០០០.០០០ ទៅ​ ៨0០.០០០.០០០រៀល
.០០០ ទៅ​ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិច

អត្រាការប្រាក់

១,០០% ទៅ​ ១,៥០%

រយៈពេលកម្ចី

៣ខែ ទៅ ៤៨ខែ


ឯកសារដែលត្រូវការ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង សៀវភៅគ្រួសារថតចម្លង  ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទ្រព្យធានាថតចម្លង

ឯកសារបញ្ជាក់នៃអាជីវកម្ម ៖ ប័ត្រប៉ាតង់ វិញាបនប័ត្រ លិខិតអនុញ្ញាតិ ឫក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធដដៃទៀត ។

របាយការណ័ហិរញ្ញវត្ថុ(រយះពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយ)


*** យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់ប្រការខាងលើដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។