ផលិតផល និង​សេវា > ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលអ្នករកចំនូល សហគ្រិនខ្នាតតូច​ និងកសិករដែលទទួលបានប្រាក់ចំនូលទៀង​ទា​តចន្លោះ ពី ៥០០​ដុល្លារទៅ ២.០០០ដុល្លារអាមេរិចក្នុងមួយខែ ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ជនបទ តំបន់ពាក់កណ្តាលទីក្រុង និង តំបន់ជាយក្រុងដើម្បីទិញឬសាងសង់ផ្ទះថ្មីនៅលើដីដែល ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

អត្ថប្រយោជន៍

  ◾ ងាយស្រួលសាកសួរព័ត៌មាន និងការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  ◾ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

  ◾ រយៈពេលកម្ចីបានយូរ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  ◾ អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

  ◾ មានមុខរបរស្របច្បាប់មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

  ◾ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នឯកជន/រដ្ឋ

គណនាប្រាក់កម្ចី

0 % ក្នុងមួយឆ្នាំ
0 ខែ
សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់រវាង 100$ ទៅ 700000$.
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចូល, ការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចជា $0

រយៈពេល & លក្ខខ័ណ្ឌ

លរ

ការពិពណ៌នា

ទំហំកម្ចី

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី

រហូតដល់ ៧០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិច

អត្រាការប្រាក់

០,៦៥%

រយៈពេលកម្ចី

៦០ ខែ ទៅ ១៨០ខែ


ឯកសារដែលត្រូវការ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង សៀវភៅគ្រួសារ​ថតចម្លង ប័ណ្ណសំគាល់បុគ្គលិកថតចម្លង

ឯកសារបញ្ជាក់អំពីរចំណូល៖ ឯកសារពីអាជីវកម្ម(ចំណូល/ចំណាយ) ឯកសារពីការងារ(លិខិតកិច្ចរសន្យាការងារ ប័ណ្ណបុគ្គលិក ប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៏ប្រាក់បៀវត្សពីធានាគារ ។

ឯកសារទិញ (កិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់ វិក្ក័យប័ត្រ បង្កាន់ដៃ កំណត់សំគាល់ការដឹកជញ្ជូន និងឯកសារផ្សេងៗ... )


*** យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់ប្រការខាងលើដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។