ផលិតផល និង​សេវា > ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់ជូនដល់ បុគ្គល សហគ្រិនខ្នាតតូច និងកសិករដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំចន្លោះពី ៥០០ដុល្លារ ទៅ ១.០០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ អតិថិជនអាចធ្វើការខ្ចីសម្រាប់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ បុគ្គលដែលមានប្រាក់បៀវត្សអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ ៥ ដងនៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ (ប្រាក់បៀវត្សរ៍សុទ្ធបន្ទាប់ពីពន្ធ) ក្នុងរយៈពេល ២៤ខែ។

អត្ថប្រយោជន៍

  ◾ ងាយស្រួលសាកសួរព័ត៌មាន និងការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  ◾ ការបង់ប្រាក់មានច្រើនជំរើស

  ◾ រយៈពេលកម្ចីបានយូរ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  ◾ អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

  ◾ មានមុខរបរស្របច្បាប់មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

  ◾ ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័នឯកជន/រដ្ឋ

គណនាប្រាក់កម្ចី

0 % ក្នុងមួយឆ្នាំ
0 ខែ
សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់រវាង 1000$ ទៅ 300000$.
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចូល, ការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចជា $0

រយៈពេល & លក្ខខ័ណ្ឌ

លរ

ការពិពណ៌នា

ទំហំកម្ចី

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី

រហូតដល់ ៥.០០០ដុល្លារអាមេរិច

អត្រាការប្រាក់

១,៥០%

រយៈពេលកម្ចី

៦ខែ ទៅ ២៤ខែ


ឯកសារដែលត្រូវការ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង សៀវភៅគ្រួសារ​ថតចម្លង ប័ណ្ណសំគាល់បុគ្គលិកថតចម្លង

ឯកសារបញ្ជាក់អំពីរចំណូល៖ ឯកសារពីអាជីវកម្ម(ចំណូល/ចំណាយ) ឯកសារពីការងារ(លិខិតកិច្ចរសន្យាការងារ ប័ណ្ណបុគ្គលិក ប័ណ្ណបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៏ប្រាក់បៀវត្សពីធានាគារ )។


*** យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់ប្រការខាងលើដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។