ផលិតផល និង​សេវា > ឥណទាន​ខ្នាតតូច និងមធ្យម

កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូច និង មធ្យមផ្តល់ជូនទៅសហគ្រាសខ្នាតធុនតូច និងមធ្យមដែលមានបំណងចងពង្រីកអាជីវកម្ម (ពាណិជ្ជកម្ម ផលិតកម្ម សេវាកម្ម កសិកម្ម) ដែលមានស្រាប់របស់ពួកគេតាមរយៈហិរញ្ញប្បទាន ក្នុងនេះផងដែរសំរាប់ការបើកអាជីវកម្មថ្មីក៏អាចរួមបញ្ចូលផងដែរ។

អត្ថប្រយោជន៍

  ◾ ងាយស្រួលសាកសួរព័ត៌មាន និងការអនុម័តឆាប់រហ័ស

  ◾ អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង

  ◾ រយៈពេលកម្ចីបានយូរ

លក្ខណៈសម្បត្តិ

  ◾ អតិថិជនមានអាយុចាប់ពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

  ◾ មានមុខរបរស្របច្បាប់មិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម

  ◾ មានលទ្ធភាពសងប្រាក់ប្រចាំខែ ៥០% នៃចំណូលសុទ្ធ

គណនាប្រាក់កម្ចី

0 % ក្នុងមួយឆ្នាំ
0 ខែ
សូមបញ្ចូលទឹកប្រាក់រវាង 1000$ ទៅ 30000$.
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានបញ្ចូល, ការទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកអាចជា $0

រយៈពេល & លក្ខខ័ណ្ឌ

លរ

ការពិពណ៏នា

ទំហំកម្ចី

ចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី

ចាប់ពី ៣០.០០០ ទៅ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិច

អត្រាការប្រាក់

០,៧៥%

រយៈពេលកម្ចី

២៤ខែ ទៅ ៦០ខែ


ឯកសារដែលត្រូវការ

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង សៀវភៅគ្រួសារ​ថតចម្លង ប័ណ្ណសំគាល់បុគ្គលិកថតចម្លង

ឯកសារបញ្ជាក់នៃអាជីវកម្ម ៖ ប័ត្រប៉ាតង់ វិញាបនប័ត្រ​ លិខិតអនុញ្ញាតិ ឫក៏ឯកសារពាក់ព័ន្ធដដៃទៀត ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំចុងក្រោយ របាយការណ៍ពីធនាគារ។


*** យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែរាល់ប្រការខាងលើដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។